Nhận gói Pro miễn phí

Chúng tôi cung cấp gói Pro / Pro+ miễn phí qua MuaSSL.com

Bạn đang sử dụng gói Miễn phí hoặc gói Dùng thử, nhưng muốn nâng cấp lên gói Pro hoặc Pro+ miễn phí, bạn có thể thực hiện cách sau

Truy cập vào https://muassl.com/tatca.html

  1. Chọn một gói sản phẩm SSL trả phí
  2. Thanh toán và kích hoạt
  3. Tại chi tiết đơn hàng, chọn Nhận tài khoản getWidget


Sau đó bạn sử dụng mã này để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn

Cập nhật lần cuối vào: 30 Tháng tám, 2021